ಡಾ|| ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

11 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ  

9164167164
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಿಲ್ಪ.ವೈ 9535607485
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS