ಡಾ|| ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಸ್ಸೈಗೋಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

12 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ  ಆರ್  9483218454
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS