ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ನವೋದಯ), ರಾಯಚೂರು

Government of Karnataka

Back
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಭವನ, ನಂ.16 ಸಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

     

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಶ್ರೀ. ಜೀಲಾನಿ.ಎಚ್. ಮೊಕಾಶಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು directordom@karnataka.gov.in 080-22535901
2 ಶ್ರೀ. ಮಹಿಮೂದ್ ಎಸ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು jddom@karnataka.gov.in 080-22535903
3 ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಾಷಾ  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು jddom@karnataka.gov.in 080-22535903
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಯೀದಾ ತಸ್ಮಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು aeedom@karnataka.gov.in   080-22535921
5  

ಸಹಾಯಕನಿರ್ದೇಶಕರು-2  (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ)

addomsch@karnataka.gov.in  080-22535915
6  ಶ್ರೀ. ಅಕ್ರಮ್ ಬಾಷಾ ಸಾಹೇಬ್.ಬಿ         ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್   ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  domac10@karnataka.gov.in  080-22535916
7 ಶ್ರೀ. ಮಶಾಕಸಾಬ ಏನ್ ಮೇಲಿನಮನಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಆಡಳಿತ-ರಾಜ್ಯವಲಯ)  addomest@karnataka.gov.in 080-22535912
8 ಶ್ರೀ. ಮೈಲಾರಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಆಡಳಿತ-ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ)

addomest@karnataka.gov.in

 080-22535912

9 ಶ್ರೀ. ಮಶಾಕಸಾಬ ಏನ್ ಮೇಲಿನಮನಿ(I/C) ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಅಭಿವೃದ್ದಿ) addomdev@karnataka.gov.in

080-22535918

10 ಶ್ರೀ. ಮುರಳಿ ಜಿ ಸಹಾಯಕನಿರ್ದೇಶಕರು-2 (ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ,ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ) domeduwing@gmail.com

080-22535923

11 ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕನಿರ್ದೇಶಕರು-2 (ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ) domeduwing@gmail.com  080-22535904

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS