ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ನವೋದಯ), ರಾಯಚೂರು

Government of Karnataka

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್

ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ

1   ಶ್ರೀ. ಶೇಖ್ ಅಲಿ  ರಾಯಚೂರು  08532-226555 dominorityraichur@gmail.com https://dom.karnataka.gov.in/raichur/public ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಸಿ ಹಸ್ಮೀಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪೌಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಲಭವನ ಹತ್ತಿರ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 584101
Click here

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS