ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ನವೋದಯ), ರಾಯಚೂರು

Government of Karnataka

Back
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

24 ರಾಯಚೂರು   ರಾಯಚೂರು ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಹ 9008507977
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಶ್ರೀ. ಆದಿಮನಿ ಷಡಕ್ಷರಿ 974087106
ಮಾನವಿ ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ 7411771075
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS