ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್

ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ

1  ಶ್ರೀ. ಧರ್ಮಪ್ಪ ಟಿ (ನಿಯೋಜನೆ)   ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182 - 220206 domshimoga@gmail.com https://dom.karnataka.gov.in/shivamogga/public ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ - 577201
Click here
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS