ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್

ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ

1

ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 08382 -220336 domuttarakannada@gmail.com

https://dom.karnataka.gov.in/uttara_kannada/public

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ತೇಲಿರಾಮಜಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ – 581301 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ,
Click here

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS